LOUISE SNYMAN

REKENMEESTERS BK

Geregistreerde Rekenmeesters

Geregistreerde Lid van

Lidnr. AO 655053

Geregistreerde Lid van

Lidnr. 1346

This Website was created by Gig Technologies

Voorlopige Belasting


Daar bestaan ook twyfel oor wie verplig is om 'n Voorlopige Belasting opgawe in te dien.

Paragraaf 1 van die Vierde Bylae omskryf "Voorlopige Belastingpligte" as volg:

"Enige persoon wat inkomste wat nie besoldiging of 'n toelaag van sy werkgewer is nie, ontvang en:

-Wat inkomste bo die belastingdrempel ontvang; of

-Wat inkomste in die vorm van rente, dividend en huur van vaste eiendom wat R10,000.00 (per jaar) oorskry, ontvang.


Maar uitgesluit:

"Enige natuurlike persoon (direkteure van privaat maatskappye uitgesluit) wat ouer as 65 jaar sal wees op die laaste dag van die jaar van aanslag en tot die bevrediging van die Kommissaris bewys dat sy belasbare inkomste vir die jaar

-Nie R80,000.00 sal oorskry nie;

-Nie geheel of gedeeltelik uit die bedryf van 'n besigheid verkry sal word nie; en

-Uit besoldiging, rente, dividend of die verhuur van eiendom verkry sal word

"Enige maatskappy;

"Enige persoon wat deur die Kommissaris in kennis gestel word dat hy 'n voorlopige belastingpligte is.


Tuisblad Dienste Belasting Belastingskale Lone & WVF Kontak ons Personeel